Vjera

Ne osvrći se nazad kao Lotova žena

“Bježi da život spasiš! Ne osvrći se niti se igdje u ravnici zaustavljaj” … No Lotova se žena osvrnula dok je išla za njim i pretvorila se u stup soli.” – Postanak 19:17.26 Priča o…